خرداد ۲۰۱۸ رویش فیلم
خرداد ۲۰۱۸ رویش فیلم
مستند بی مرز بی انتها
تدوین مستند بی مرز ب
مراحل تدوین و صداگذاری جدید ترین مستند رویش فیلم با نام " بی مرز بی انتها " به پایان رسید. ...