شهریور ۲۰۲۰ رویش فیلم
شهریور ۲۰۲۰ رویش فیلم
مهارت رسانه
تدریس مهارت های رسان
تدریس مهارت های رسانه ای در ایام تابستان ویژه مراکز دانش آموزی استان‌های تهران و البرز آغا ...