بُرشی از مستند هفده
بُرشی از مستند هفده

لینک دانلود

بُرشمستند هفده

درد و دل مادر شهید مدافع حرم با فرزندش انتشار به مناسب روز مادر

مستند هفده روایتی از زندگانی مدافع حرم شهید ۱۷ ساله عراقی حسن کریدی
مجری طرح رویش فیلم | تهیه شده در دفتر مقاومت اسلامی النجباء

دیـــــدگاه