بُرشی از مستند روی خط آتش
بُرشی از مستند روی خط آتش

لینک دانلود

بُرش | مستند روی خط آتش

رجزخوانی حماسی مدافع حرم در شب عملیات
روی خط آتش روایتی از بازپسگیری شهر تدمر سوریه بدست شیر مردان فاطمیون
تهیه شده در مرکز مستند حقیقت و مرکز رسانه ای فاطمیون با همکاری رویش فیلم

دیـــــدگاه