تو نیکی کن و در دجله انداز
تو نیکی کن و در دجله انداز
مغز پارسی - مغزتو
کارما! – مغزپا
قسمت ششم مغزپارسی: کارما - حدس بزن کدوم ضرب المثله؟ ...