حاج قاسم از مالک اشتر می گوید
حاج قاسم از مالک اشتر می گوید
سخنان حاج قاسم سلیمانی
انسانهای فداکار
نماهنگ انسانهای فداکار - سخنان حاج قاسم سلیمانی درباره مالک اشتر ...