عصرجدید
عصرجدید
آرزوته بری عصرجدید؟ - چسب مغز
چسبِ مغز: آرزوته بری
چسب مغز قسمت چهارم: ای کاش! - هم آرزوته بری عصرجدید؟ - مشاور این قسمت: استاد حسین حق پناه ...
ای کاش - مغزتو
ای کاش
قسمت سی و ششم مغزتو: ای کاش! ...