قسمت اول مغزپارسی: تو هر سنی میشه
قسمت اول مغزپارسی: تو هر سنی میشه
مغز پارسی - ضرب المثل
تو هر سنی میشه ̵
قسمت اول مغزپارسی: تو هر سنی میشه - ماهی رو هر وقت از آب بگیری تا ...