کلیپ درباره بدترین روز زندگی
کلیپ درباره بدترین روز زندگی
قلقلک مغزی
بدترین روز زندگیت کی
قسمت پنجم: بدترین روز زندگیت کی بوده؟ ...